Zajęcia

Globalizacja i nowe trendy w zachowaniach konsumentów

Cel zajęć:

  • przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej nowych trendów konsumenckich oraz implikacji procesów globalizacji dla strategii biznesowych firm
  • wskazanie znaczenia trafnej identyfikacji trendów w zachowaniach konsumentów dla formułowania skutecznych strategii biznesowych i marketingowych oraz zdobywania i ugruntowywania przewagi konkurencyjnej
  • wykształcenie umiejętności identyfikacji trendów konsumenckich oraz określania ich skutków dla strategii biznesowych firm poprzez analizę konkretnych przypadków.

Opis zajęć:

Zajęcia o charakterze wykładowo-konwersatoryjnym obejmują następujące zagadnienia:

  • istota, przyczyny i przejawy procesów globalizacji działalności gospodarczej
  • wpływ globalizacji na zachowania konsumentów i strategie biznesowe firm
  • nowe trendy konsumenckie – identyfikacja i charakterystyka
  • „generacja sieci” – główne wyróżniki zachowań
  • implikacje nowych trendów konsumenckich dla strategii marketingowych firm działających w Internecie
  • analiza przypadków wybranych firm w kontekście problematyki zajęć.

Prof. dr hab. Bogdan Mróz

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we Włoszech (Scuola Enrico Mattei w Mediolanie) oraz 9-miesięczny program zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu (Advanced Management Education Program) w School of Business-Carleton University w Ottawie.

Przebywał również na stypendiach i stażach naukowych we Włoszech, Niemczech, Japonii i Kanadzie, gdzie prowadził badania i wykłady na tamtejszych uniwersytetach. Ma w swoim dorobku naukowym książki i artykuły publikowane w Polsce oraz w fachowych czasopismach zagranicznych, jak również referaty prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach naukowych.

Współpracował jako konsultant i menedżer projektów z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi (Polexpert, RPR Group, Central Europe Trust, Centro Analisi Strategiche). Uczestniczył jako wykładowca i trener w szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Jest również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej.

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują m.in. takie zagadnienia jak: nowe trendy konsumenckie, wpływ procesów globalizacji na strategie biznesowe firm i zachowania konsumentów, strategie marketingowe firm w Internecie oraz ich uwarunkowania.